Bezpłatna analiza energetyczna oraz finansowanie (dotacje)

Jeżeli interesuję Państwa technologia pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Przygotujemy dla Państwa ofertę na układ fotowoltaiczny wraz z analizą ekonomiczną. Listę informacji które potrzebujemy aby przygotować ofertę znajdą Państwo poniżej:

1. Kopię faktur za energię elektryczną z minimum ostatnich 3 miesięcy (optymalnie z 12 miesięcy). Jeżeli zmienili Państwo dostawcę energii proszę również o załączenie dokumentów sprzedaży za usługę dystrybucyjną.

2. Opis dachu według schematu:

Typ pokrycia dachu:

Wymiary dachu (lub powierzchnia):

Typ pokrycia dachowego:

3. Dane teleadresowe:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Email:


Dotacje:

Program Priorytetowy NFOŚiGW Prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowe warunki programu Prosument. Decyzja ta stanie się prawomocna już 19 marca tego roku.
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji
– energii elektrycznej lub
– ciepła i energii elektrycznej,
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących
instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz
jednostki samorządu terytorialnego. Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji
CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet
programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
– źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do
300 kWt,
- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym
mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
– pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanychinstalacji,
– dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
– maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju
beneficjenta i przedsięwzięcia,
– określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
– oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
– maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program będzie wdrażany na dwa sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)
– pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
– wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ( dysponujących lub
zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
– nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW
b) za pośrednictwem banku
– środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów
bankowych
– nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony
przez bank.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym: 

– 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
– 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz
zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:
– ogłoszenie naboru wniosków dla jst – II kwartał 2014 r.
– rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku – III kwartał 2014 r.

Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej nastąpi dnia 19 marca br. Po tym dniu treść programu zostanie
podana do publicznej wiadomości.

——->Ogólne  zasady programu Prosument [PDF]

——->Szczegółowy opis programu Prosument[PDF]