Regulamin promocji „Mikołajki!”

Regulamin promocji „Mikołajki!” (dalej: ”Regulamin”)

Promocja pt. „Mikołajki!” organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Organizator:

Organizatorem promocji o nazwie „Mikołajki!” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą Rawicom Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Łabiszynie przy ul. Szubińskiej 10, 89-210 Łabiszyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000453738, posiadająca NIP 562-180-36-66, REGON: 341403024 (zwana dalej
„Organizatorem”).

Zakres terytorialny i podmiotowy Promocji:

Promocja jest prowadzona na Profilu https://www.facebook.com/panelesloneczne, zwanym dalej „Fanpage”, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
związane z organizacją Promocji na łamach Fanpage.
W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Promocji.
Promocje nie łączą się.

Terminy:

Promocja prowadzona jest w terminie od 2 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r., wyłącznie na Profilu
https://www.facebook.com/panelesloneczne.

Zasady Promocji:

Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie trzy poniższe warunki:
a) zgłosić chęć skorzystania z Promocji poprzez podanie swoich danych kontaktowych w wiadomości prywatnej na
profilu https://www.facebook.com/panelesloneczne lub skontaktować się z Organizatorem osobiście, drogą
telefoniczną lub mailową wyłącznie w terminie trwania Promocji, tj. od 02.12.2020r. do 23.12.2020r. oraz
b) po otrzymaniu dedykowanej oferty na instalację fotowoltaiczną o mocy minimalnej 5 kW podpisać umowę
zakupu wybranej instalacji fotowoltaicznej, na warunkach określonych w przedstawionej ofercie, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020r.
c) potwierdzić odbiór nagrody na dedykowanym formularzu.
Zgłoszenie chęci skorzystania z Promocji po terminie, wyklucza udział z Promocji.
Podpisanie umowy zakupu instalacji fotowoltaicznej po terminie 23 grudnia 2020r. wyklucza udział z Promocji.
Jeden Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów,
interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Promocji z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych przy rejestracji, zmiany danych
Uczestnika, o której nie został poinformowany.
W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, a w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili
prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Promocji.

Nagroda:

Nagrodą w Promocji jest tablet HUAWEI MatePad T8 8.0 o wartości jednostkowej brutto w kwocie 569,00 zł (słownie:
pięćset sześćdziesiąt złotych 0/00).
Ilość nagród biorących udział w Promocji jest ograniczona i wynosi 30 sztuk.
Łączna pula nagród wynosi 17.070,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 0/00).
Nagrodę Uczestnik otrzyma w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza na dedykowanym formularzu.

Dane osobowe:

1. Z dniem rozpoczęcia Promocji Uczestnik – przystępując do Promocji zgodnie z dyspozycją Regulaminu – przyjmuje do
wiadomości, że administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.042 jest Organizator. Z chwilą, o której mowa
w ust. 1 powyżej, przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, w tym także w celach rozstrzygnięcia ewentualnego
postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięskim Uczestnikom otrzymanie
nagród.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe oraz ich zmiany lub poprawienia.

Reklamacje

1. Nad zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Promocji czuwa Organizator.
2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z Regulaminem, Uczestnikom
przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji na piśmie lub listem poleconym w terminie 7 dni od daty
zakończenia Promocji, tj. do dnia 30.12.2020 r. (decyduje data stempla) na następujący adres:
Rawicom Sp. z o.o. Sp. k.
Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn.
3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza zrzeczenie się z wszelkich roszczeń w stosunku
do Organizatora.
4. Reklamacja musi zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Uczestnika
Promocji, uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Złożenie reklamacji jest warunkiem
dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
6. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika Promocji o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych – nie będą
rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

1. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu.