Cable Pooling: Nowa Era Wykorzystania Infrastruktury Energetycznej w Polsce

W dobie intensywnego rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury staje się kluczowym wyzwaniem. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które zyskuje na popularności w Polsce, jest cable pooling. Czym jest cable pooling i jakie korzyści może przynieść polskiemu sektorowi energetycznemu?

Definicja: Co to jest Cable Pooling? Czym jest?

 

Cable pooling to technika polegająca na współdzieleniu infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej przez różne źródła energii odnawialnej, takie jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Zamiast budować osobne linie przesyłowe dla każdego typu instalacji, możliwe jest wykorzystanie jednej linii do przesyłania energii z kilku różnych źródeł. Dzięki temu można znacząco zredukować koszty inwestycji oraz zwiększyć efektywność przesyłu energii.

Jakie Są Korzyści z Cable Poolingu? Potencjał rozwoju.

  1. Oszczędność Kosztów: Budowa nowych linii przesyłowych jest kosztowna i czasochłonna. Dzięki cable poolingowi można zaoszczędzić na kosztach związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury przesyłowej.
  2. Zwiększenie Efektywności: Współdzielenie infrastruktury pozwala na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. W godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię, energia z farm wiatrowych i fotowoltaicznych może być przesyłana przez te same linie, co zwiększa efektywność systemu przesyłowego.
  3. Mniejszy Wpływ na Środowisko: Budowa nowych linii przesyłowych ma znaczący wpływ na środowisko. Cable pooling pozwala zminimalizować konieczność budowy dodatkowej infrastruktury, co jest korzystne dla ochrony środowiska.
  4. Szybsze Wprowadzenie Nowych Projektów: Proces budowy nowych linii przesyłowych jest często długi i skomplikowany. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury umożliwia szybsze wdrażanie nowych projektów OZE.

 

 

Cable Pooling w Polsce

 

Polska, będąca na ścieżce dynamicznego rozwoju sektora OZE, dostrzega potencjał cable poolingu jako sposobu na optymalizację wykorzystania infrastruktury energetycznej. W ostatnich latach pojawiło się kilka inicjatyw i projektów pilotażowych, które mają na celu wprowadzenie tego rozwiązania na szerszą skalę.

Podstawowe założenia

Przepisy i ramy prawne  w Polsce dla cable pooling

 

Art. 7 ust. 1f PE:

Do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, w jednym miejscu przyłączenia można przyłączyć dwie lub większą liczbę instalacji odnawialnego źródła energii należących do jednego lub większej liczby podmiotów. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do instalacji odnawialnego źródła energii, dla których miejscem przyłączenia do sieci jest instalacja odbiorcy końcowego.

Art. 7 ust. 1g PE:

Dla wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do sieci zgodnie z ust. 1f, wydaje się jedne warunki przyłączenia oraz zawiera się jedną umowę o przyłączenie do sieci.

Kiedy jest możliwy cable pooling?

 

1. o wspólne przyłączenie do sieci mogą ubiegać się inwestorzy dopiero planujący budowę dwóch lub większej liczby instalacji OZE lub

2. możliwe jest przyłączenie w tym samym miejscu przyłączenia do sieci nowej (nowych) instalacji OZE niejako obok instalacji już istniejącej i przyłączonej do sieci lub obok instalacji, dla której zostały uprzednio wydane warunki przyłączenia i została zawarta umowa o przyłączenie

Porozumienie – cable pooling

 

W przypadku, gdy przyłączane instalacje OZE należą do więcej niż jednego podmiotu, wymagane jest zawarcie porozumienia przez wszystkie te podmioty, zawierającego m.in.:

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla cable pooling

 

Art. 7 ust. 3db PE:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera moc przyłączeniową̨, określoną̨ przez podmiot ubiegający się o przyłączenie łącznie dla wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii planowanych do przyłączenia w jednym miejscu przyłączenia oraz wskazanie miejsca przyłączenia. Wniosek składa się dla dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii, które po przyłączeniu do sieci będą̨ posiadały wspólne miejsce dostarczania energii elektrycznej i oddzielne, dedykowane każdej z tych instalacji, punkty pomiarowe.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA CABLE POOLING

 

Art. 7 ust. 3de PE:

Do wniosku podmiot dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 8d pkt 1, jeżeli są̨ wymagane na podstawie przepisów odrębnych, dla każdej z planowanych do przyłączenia do sieci instalacji, a także m.in.:

SYSTEMY WSPARCIA OZE A CABLE POOLING