Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – umowa a recykling paneli

Coraz więcej właścicieli gruntów rozważa wydzierżawienie swoich działek pod farmy fotowoltaiczne jako źródło pasywnego dochodu. Choć jest to nowoczesny model biznesowy z wieloma korzyściami, rodzi również pewne pytania i obawy, szczególnie w kontekście obowiązku recyklingu i związanego z tym kosztów.

Umowa dzierżawy gruntu a recykling paneli fotowoltaicznych

W umowach dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne zazwyczaj brakuje bezpośrednich zapisów dotyczących recyklingu paneli. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, obowiązek recyklingu spoczywa na przedsiębiorcy, który wprowadza panele na rynek – najczęściej jest to dzierżawca. Tego obowiązku nie można zmienić żadną umową dzierżawy.

Co uwzględnić w umowie dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną w zakresie recyklingu?

Umowa dzierżawy powinna kompleksowo regulować los instalacji po zakończeniu obowiązywania umowy. Dla wydzierżawiającego ważne jest, aby umowa zawierała zobowiązanie dzierżawcy do usunięcia instalacji po wygaśnięciu umowy. W razie niewywiązania się z tego obowiązku, umowa powinna dawać wydzierżawiającemu prawo do zlecenia usunięcia instalacji na koszt i ryzyko dzierżawcy, bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądowego. Przywrócenie gruntu do charakteru rolniczego pozwoli na zmianę podatku z podatku od nieruchomości na podatek rolny.

Warto również uregulować kwestię czynszu dzierżawnego za okres, w którym instalacja będzie demontowana.

Czy istnieje ryzyko, że wydzierżawiający poniesie koszt usunięcia paneli z nieruchomości?

Nie można całkowicie wykluczyć takiego ryzyka, głównie ze względu na zmienność prawa. Obecnie obowiązujące umowy dzierżawy mogą wygasać za 10, 20, 30 lat lub później, a przyszłe przepisy dotyczące recyklingu są nieprzewidywalne. Jeśli dzierżawca zdemontuje panele po okresie recyklingu, problem ten nie powinien dotyczyć wydzierżawiającego. W przeciwnym razie, wydzierżawiający będzie musiał usunąć instalację i postępować z panelami zgodnie z przepisami o odpadach. Koszty, które poniesie w związku z tym, może domagać się od dzierżawcy.

RAWICOM SA – Sprawdzony Partner

Firma RAWICOM SA jest sprawdzonym partnerem w dziedzinie farm fotowoltaicznych. Firma zawsze dba o swoich klientów i po zakończeniu okresu dzierżawy demontuje instalacje, zapewniając, że właściciele gruntów nie muszą martwić się o recykling i związane z nim koszty. Dzięki temu właściciele mogą mieć pewność, że ich grunty zostaną przywrócone do pierwotnego stanu bez żadnych dodatkowych problemów.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną może być korzystnym źródłem dochodu, jednak wymaga starannego przygotowania umowy, aby zabezpieczyć interesy obu stron na długie lata. Wybierając RAWICOM SA jako partnera, zyskujemy pewność i bezpieczeństwo, że każda instalacja zostanie zdemontowana i poddana recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.