Jak otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Elektrownie fotowoltaiczne pozwalają na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, dlatego korzystnie wpływają na środowisko. W 2021 roku, Komisja Europejska ogłosiła, że celem UE jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Państwa członkowskie muszą wywiązać się z tego obowiązku, przygotowując krajowe plany na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. W praktyce oznacza to m.in. możliwość skorzystania z dotacji podczas zakładania instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla klientów indywidualnych

Jednym z najważniejszych programów, z których możemy skorzystać, jest Mój Prąd. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program może pokryć koszty zakupu i montażu domowych elektrowni o mocy od 2 do 10 kW, wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych. Nie można ubiegać się o dofinansowanie zwiększenia mocy istniejącej instalacji. Dotacja wynosi do 50% kosztów i nie przekracza 3 000 zł.

Program jest realizowany w latach 2021-2023, a wnioski można składać od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. Mój Prąd nie obejmuje inwestycji zakończonych przed 1.02.2020 r. Urządzenia, wchodzące w skład elektrowni, muszą być nowe, czyli wyprodukowane w ciągu dwóch lat przed montażem. Jeśli chcemy skorzystać z programu, elektrownię trzeba dostosować do potrzeb gospodarstwa domowego. Całkowita ilość wyprodukowanej przez nas energii nie może przekroczyć 120% prądu pobranego z sieci w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd wyklucza skorzystanie z dotacji Czyste Powietrze. Celem drugiego z programów, dostępnych dla klientów indywidualnych, jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Do jego realizacji ma prowadzić wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 30 000 zł. Obejmuje demontaż starego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła oraz dodatkowe działania, wśród których znajduje się zakup i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej. Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, których roczne dochody nie przekraczają 100 000 zł. Jeszcze wyższe dofinansowanie elektrowni słonecznej otrzymamy, jeśli miesięczny dochód nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł, gdy domowników jest więcej. W takiej sytuacji, możemy liczyć nawet na 37 000 zł.

Od 6 lipca 2021 roku można też złożyć wniosek o dotację na częściową spłatę kredytu bankowego, przeznaczonego na przedsięwzięcia, związane z programem Czyste Powietrze.

Dotacje dla przedsiębiorców

W 2021 roku odbywa się drugi nabór do programu Energia Plus. Jego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, a przede wszystkim poprawa jakości powietrza. Właściciele firm mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania:

Pożyczka zostaje udzielona na maksymalnie 15 lat. Możliwe jest skorzystanie z rocznej karencji w spłacie rat, podczas której trzeba spłacać wyłącznie odsetki i ubezpieczenie kredytu. Wnioski można składać do 17.12.2021 r.

Kolejnym programem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest gwarancja Biznes Max. Udziela jej Bank Gospodarstwa Krajowego. Adresatami są właściciele małych i średnich firm. BGK pełni rolę gwaranta, który będzie spłacał kredyt, jeśli przedsiębiorca nie ureguluje zobowiązań. Kwota musi później zostać zwrócona, wraz z odsetkami. Gwarancja obejmuje maksymalnie 80% kredytu (nie więcej niż 2,5 mln euro). Kredytobiorcy objęci programem mogą też liczyć na dopłatę w wysokości 5% wypłaconego kapitału za każdy rok kredytowania.

Nie należy zapominać również o programach regionalnych. Są one finansowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowych informacji należy poszukiwać na stronie internetowej WFOŚiGW, właściwego dla miejsca, gdzie znajduje się firma.

Dofinansowania dla rolników

Jednym z najważniejszych programów, skierowanych do rolników, jest Agroenergia. Jego cel to zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Projekt obejmuje m. in. instalacje fotowoltaiczne o mocy między 10 a 50 kW. Program jest dedykowany właścicielom lub dzierżawcom użytków rolnych w przedziale 1 – 300 ha. Jedyną dostępną formą pomocy jest dotacja. Należy pamiętać, że przedsięwzięcia nie można rozpocząć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Urządzenia, wchodzące w skład elektrowni słonecznej, muszą być nowe, czyli wyprodukowane w ciągu dwóch lat przed montażem. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od mocy instalacji i wynosi:

Dotacja zostaje wypłacona po zakończeniu inwestycji, czyli przyłączeniu instalacji do sieci oraz zawarciu umowy z Zakładem Energetycznym. Jeśli przedstawimy koszt budowy instalacji fotowoltaicznej, aby skorzystać z ulgi termoizolacyjnej, kwota odliczona od podatku zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Rolnicy mają także prawo do odliczenia od podatku rolnego. Podstawą prawną do ulgi na fotowoltaikę jest art. 13 Ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z nim, można skorzystać z ulgi inwestycyjnej, jeśli ponieśliśmy koszty budowy urządzeń, wykorzystujących odnawialne źródła energii, o ile nie zostały częściowo lub całkowicie sfinansowane ze środków publicznych. Ulgi nie łączy się więc z programem Agroenergia.

W ten sposób, odliczymy 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej. Odliczenia można wykonywać co roku, nie dłużej niż przez 15 lat. Ulga obejmuje elektrownie, które są już ukończone i produkują energię na potrzeby produkcji rolnej. Jeśli jednak część prądu jest zużywana przez budynek mieszkalny, koszty wciąż można odliczyć od podatku. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Rolnicy również mogą skorzystać z programu Mój Prąd, ale muszą spełnić pewne warunki. Wyprodukowana energia musi być wykorzystywana przez budynek mieszkalny, a nie gospodarstwo rolne. Należy więc wykonać dwie instalacje z oddzielnymi licznikami. Wniosek musi złożyć osoba fizyczna, a nie gospodarstwo rolne. W przypadku programu Czyste Powietrze, sytuacja wygląda podobnie. Dofinansowanie do fotowoltaiki może zostać przyznane, ale instalacja musi zasilać dom, a nie budynki gospodarcze.