Wpływ Nowych Przepisów Planowania Przestrzennego na Instalacje OZE: Analiza Zmian

24 września przyniósł istotną zmianę w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja ta wprowadziła szereg modyfikacji, które znacząco wpływają na zasady lokalizacji instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł (OZE), takich jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe.

Nowe Zasady Lokalizacji Farm Fotowoltaicznych

Najważniejszą zmianą, która może zahamować dynamiczny rozwój rynku OZE w Polsce, jest wprowadzenie wymogu, by większe instalacje fotowoltaiczne mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe brzmienie art. 14 ust. 6a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że zmiana zagospodarowania terenu dotycząca instalacji OZE lokalizowanych:

będzie możliwa jedynie na podstawie planu miejscowego. Oznacza to, że instalacje o mocy przekraczającej 1 MW (lub 150 kW na użytkach IV klasy) mogą być lokalizowane tylko wtedy, gdy są przewidziane w planie miejscowym. Kończy to możliwość, którą dotychczas wykorzystywało wielu inwestorów, polegającą na lokalizacji takich instalacji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Zwiększona Partycypacja Społeczna

Nowelizacja wprowadza również bardziej szczegółowe zasady partycypacji społecznej w procesie uchwalania lokalnych aktów planistycznych. Doświadczenia wskazują, że lokalne społeczności często nie są przychylne instalacjom OZE. Sformalizowanie zasad udziału społeczeństwa w tworzeniu planów miejscowych może utrudnić działania inwestorów na rynku zielonej energii.

Konsekwencje Nowelizacji

Nowe przepisy wymagające lokalizacji instalacji OZE wyłącznie na podstawie miejscowych planów mogą znacząco opóźnić rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. To z kolei może wpłynąć na tempo transformacji energetycznej kraju i obniżyć poziom bezpieczeństwa energetycznego, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Mechanizmy Wspierające Inwestorów dla Farm Fotowoltaicznych

Jednakże, wprowadzone zostały pewne mechanizmy, które mogą wspierać inwestorów OZE:

  1. Okres Przejściowy: Do czasu uchwalenia planu ogólnego (nie później niż do 31 grudnia 2025 r.), zmiana zagospodarowania terenu przewidująca lokalizację instalacji OZE będzie mogła nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
  2. Zintegrowane Plany Inwestycyjne: Nowelizacja wprowadza możliwość przyjmowania zintegrowanych planów inwestycyjnych, które są szczególną formą planu miejscowego przyjmowanego na wniosek inwestora. Choć proces ich przyjmowania jest bardziej skomplikowany, wymaga aktywności rady gminy i umożliwia partycypację społeczną.
  3. Uproszczona Procedura dla Instalacji Fotowoltaicznych: Dla planów przewidujących budowę instalacji fotowoltaicznych wprowadzono uproszczoną procedurę uchwalania, która, mimo że uproszczona w stosunku do zwykłej procedury, nadal nie jest prosta.

Wnioski

Nowe przepisy z jednej strony stawiają przed inwestorami dodatkowe wyzwania, z drugiej jednak oferują pewne mechanizmy wsparcia. Procedury będą bardziej skomplikowane niż dotychczasowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dlatego inwestorzy powinni korzystać z pomocy specjalistów, aby efektywnie nawigować przez nowe przepisy i nadal rozwijać projekty OZE w Polsce.

Z radością pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z firmą RAWICOM, liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) i nowoczesnych technologii energetycznych. W obliczu dynamicznych zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego, które znacząco wpływają na sektor energetyki odnawialnej, nasza firma stawia sobie za cel nie tylko sprostać nowym wyzwaniom, ale także wyznaczać kierunki rozwoju dla całej branży.